Istota transportu drogowego

Jedną z gałęzi transportu jest transport drogowy. Polega on na przemieszczaniu się ładunków i pasażerów po drogach lądowych przy pomocy środków transportu.

Istota transportu drogowego

Transport drogowy oznacza każdorazowy przejazd drogowy, który jest wykonywany zarówno przez osobę prywatną, jak i przez przedsiębiorcę. Jest on definiowany jako wykonywanie działalności, która związana jest z szeroko pojętym transportem pasażerów oraz ładunków poprzez wykorzystanie różnego rodzaju środków transportu. Wyróżnić można dwa główne rodzaje transportu drogowego: krajowy transport drogowy oraz międzynarodowy transport drogowy. Krajowy transport drogowy wykonywany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast międzynarodowy transport drogowy wykonuje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj jest dostępna fajna oferta.

transport drogowy towarów

Uwarunkowania prawne

Organizacja transportu posiada konkretne uwarunkowania prawne, które muszą być spełnione, aby możliwe było wykonywanie tego rodzaju usług. Uwarunkowania prawne dotyczą zarówno konwencji i regulacji międzynarodowych, jak i regulacji krajowych. Wśród regulacji krajowych najważniejszymi aktami prawnymi, które są związane z organizacją transportu są trzy dokumenty. Jest to ustawa o transporcie drogowym, ustawa „Prawo przewozowe”, a także ustawa o czasie pracy kierowców. Wszystkie wymienione akty prawne są niezwykle istotne i każdy organizator transportu drogowego powinien się do nich dostosowywać.